+374 10 575121 info@dialog.am

Իրավաբանի թափուր հաստիքի հայտարարություն


Իրավաբանիթափուրհաստիք

 

Կոնցեռն-ԴիալոգՓԲԸ

 

«Կոնցեռն-Դիալոգ» փաստաբանականընկերությունըաշխատանքիէհրավիրումիրավաբանի` պարտքերիհավաքագրմանոլորտումաշխատելուհամար:

 

Պաշտոնը –իրավաբան

Աշխատանքիսկիզբ – հնարավորինսշուտ

Տևողությունը – երկարաժամկետ, 3 ամիսփորձաշրջանով

Վայրը – Երևան, ՀայաստանիՀանրապետություն

Աշխատանքինկարագրություն – Կոնցեռն-ԴիալոգՓԲընկերությունըփնտրումէաշխատակիցների, ովքերկաշխատենպարտքերիհավաքագրմանթիմումորպեսիրավաբան:

Պարտականությունները՝

-         Պատրաստելևուղարկելգրություններ, հայցադիմումներ, բողոքներևայնիրավական  փաստաթղթեր՝կապված ընդհանուրգույքիցպարտապան/ներիբաժիննառանձնացնելուպահանջներիհետ,

-    Հաճախորդներիպարտապաններիհետվարելբանակցություններհաշտությանհամաձայնություններկնքելուկապակցությամբ, պատրաստելհաշտությանհամաձայնություններիտեքստեր,

-         Հավաքագրելևդասակարգելհամապատասխանփաստաթղթայինփաթեթներ

-         Կազմելևղեկավարությանըներկայացնելծառայություններիվերաբերյալհաշվետվություններ

-         Կատարելայլանհրաժեշտպարտականություններկապվածպարտքերիհավաքագրմանհետ

 

 

Պահանջվողհմտություններևկրթություն

-         Իրավաբանականկրթություն

-         Ընդհանուր գույքից պարտապանի բաժինն առանձնացնելու պահանջ ներկայացնելուընթացակարգի, ծառայություններիմատուցմանպայմանագրի, վարկայինպայմանագրի, գրավի  ևերաշխավորության   ինստիտուտների, ՀՀքաղաքացիականդատավարության, դատականակտերիհարկադիրկատարմանըվերաբերողօրենսդրությանիմացություն

-         Իրավականվերլուծություններկատարելուինչպեսնաևիրավականհարցերըհամակարգվածտեսնելու  ունակություն

-          Փաստաբանականգործունեությանարտոնագրիառկայությունըկամառաջիկաերկուամսվաընթացքումարտոնագիրըստանալուհնարավորությունըկդիտվիորպեսառավելություն

-     Համակարգչիևժամանակակիցտեխնոլոգիաներիբավարարիմացություն;

-         Պատասխանատվությանևազնվությանզգացում, ճշտապահություն, կոնֆիդեն­ցիալ (գաղտնի) տեղեկատվությանպահպանմանունակություն;

-         Թիմայինաշխատանքի, սեղմժամկետներումևճնշմանտակաշխատելուունա­կություն;

-         Մանրուքներինկատմամբուշադրություն, համբերատարություն

-         Նշվածոլորտումաշխատանքայինփորձըկդիտվիորպեսառավելություն

 

Աշխատավարձը - Բանակցային

Դիմելուընթացակարգը – Տվյալթափուրհաստիքինդիմելուհամարթեկնածունկարողէիրինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել career@dialog.am էլ. հասցեին՝նամակիառարկան (subject) տողումնշելով “իրավաբանիհաստիքիհամար”: Ինքնակենսագրականըանհրաժեշտէուղարկել .pdf, .doc կամ .docx ֆորմատներով, ֆայլիանվանմանմեջպարտադիրնշելովդիմողիանունը (լատինատառկամմեսրոպատառ):

 

Հայտարարությանսկիզբը – 14 նոյեմբերի 2016 թ.

Հայտարարությանավարտը – 27 նոյեմբերի 2016 թ.

 

Ընկերությանմասին - «Կոնցեռն-Դիալոգ» ՓԲԸնկերությունըփաստաբանականգրա­սենյակէ, որըտրամադրումէիրավաբանականխորհրդատվությունտեղականևար­տասահմանյանընկերություններին: 2011 թվականիցընկերությունընաևմասնա­գիտանումպարտքերիհավաքագրմանծառայություններիմատուցմանմեջ (հեռահաղորդակցությանոլորտ, բանկեր, վարկայինկազմակերպություններ): Ընկերությանգործունեությանըծանոթանալուհամարկարողեքայցելելմերկայքը՝ www.dialog.am: