+374 10 575121 info@dialog.am
Ամուսնաընտանեկան հարցեր

Հայաստանի Հանրապետության Ընտանեկան օրենսդրությունն ապահովում է ընտանիքին առչվող հարաբերությունների կարգավորումը, որոնց թվում՝ ամուսնության ինստիտուտի, ամուսնության ընթացքում ձեռքբերված գույքի իրավական ռեժիմի, երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, ալիմենտի ինստիտուտի և այլն:

 

Ամուսնությունն իրավական տեսանկյունից լինելով պարտադիր պետական գրանցման ենթակա գործարք ենթադրում է օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերի պահպանում ու փաստաթղթերի ներկայացում, որոնց ապահովման համար արդյունավետ է իրավական ուղեկցությունը: Առանձնապես կարևոր է փաստաբանի մասնակցությունն ամուսնական պայմանագրերի կնքման գործընթացում, ինչը հնավորություն կտա որոշակիորեն կառավարել ամուսիների գույքային հարաբերություններին վերաբերող ռիսկերը: Հայաստանում ամուսնական պայմանագրի ինստիտուտը գտնվում է ձևավորման փուլում, որպիսի պարագայում բանիմաց իրավաբանի մասնակցությունն ավելի քան գերադասելի է: Ընդ որում, ամուսնական պայմանագրերը, որոնք Հայաստանում կարգավորում են միայն ամուսիների գույքային հարաբերությունները կարող են կնքվել ինչպես ամուսնությունից առաջ, այնպես էլ ամուսնության ընթացքում ցանկացած ժամանակ:

 

Ամուսնության ընթացքում և ամուսնությունից հետո երեխաների խնամքին և դաստիարակությանն առնչվող հարցերը, ինչպես նաև ալիմենտի վճարման կարգը ամուսինները կարող են կարգավորել համաձայնագրի կնքման միջոցով, որի կազմման և կնքման գործընթացում փաստաբանի մասնակցությունը թույլ կտա ապահովել կողմերի և երեխայի շահերի պաշտպանությունը:

 

Ամուսնալուծությունը կատարվում է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիններում՝ ընտանեկան օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես նաև դատական կարգով: Ամուսնալուծության ընթացքում կողմերի միջև երեխաների խնամքի, տեսակցության, ալիմենտի վճարման կամ գույքային հարցերով վեճերի առաջացման դեպքում դրանք նույնպես ենթակա են լուծման դատական կարգով, իսկ գործընթացում փաստաբանի ներգրավվածությունը թույլ կտա առավելագույնս ապահովել կողմի իրավունքի և շահերի պաշտպանությունը:

 

Ընտանեկան իրավունքի ոլորտում ընկերությունը առաջարկում է հետևյալ ծառայություններ.

  • Ամուսնության և ամուսնալուծության պետական գրանցման գործընթացներում և դրանց կապված ընտանեկան հարցերով իրավական խորհրդատվություն և իրավական ուղեկցություն;
  • Ամուսնական պայմանագրերի կազմում և նոտարական վավերացման ապահովում;
  • Երեխայի խնամքին, դաստիարակությանը վերաբերող, ինչպես նաև ալիմենտի վճարման համաձայնագրերի կազմում և նոտարական վավերացում (անհրաժեշտության դեպքում);
  • Ամուսնալուծություն, երեխայի խնամքի, երեխայի տեսակցության կարգը սահմանելու, գույքի բաժանման, ալիմենտի բռնագանձման պահանջներով, իրավական խորհրդատվություն և դատական ներկայացուցչություն;
  • Ընտանեկան հարցերով մեդիացիայի ժամանակ իրավաբանական ուղեկցում և իրավունքների պաշտպանություն: